RAS – Rasspecifik Avelsstrategi

Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln inom rasen.

Strategin beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör.

Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Övergripande avelsmål för rasen

  • Att avla på väl fungerande individer med goda rasegenskaper och god hälsa.
  • Att främst avla på individer som meriterats på jaktprov, utställning, spårprov.